ارزش های شرکت

با بهره مندی از نیروی انسانی خلاق، با انگیزه و متعهد، به سازمانی پویا و دوراندیش در عرصه تولید و مدیریت منابع انسانی تبدیل خواهیم شد به گونه ای که همواره پیشتاز در توسعه صنعت پلی اتیلن و پیشرو در مدیریت مطلوب منابع انسانی در منطقه و کشور باشیم.

  •     توجه ویژه به نقش و جایگاه نیروی انسانی در سازمان به عنوان اصلی ترین سرمایه
  •     اعتقاد به دانش محور بودن سازمان جهت نیل به اهداف تدوین شده و پیاده سازی نظام آموزشی.
  •     اشاعه فرهنگ مسئولیت پذیری، تعهد و همکاری سازمانی توأم با توجه به مسئولیتهای اجتماعی.
  •     برنامه ریزی عملیاتی و نظارت بر اجرای صحیح آن جهت جلوگیری از اتلاف منابع.
  •     نظام حقوق و دستمزد (طبقه بندی مشاغل) جهت تطابق نیازهای شرکت با توانائیهای مستخدمین و همچنین رعایت عدالت در پرداخت دستمزدها
  •     نظام ارزیابی ادواری کارکنان جهت شکوفائی استعدادها و تبدیل توانائیهای بالقوه به بالفعل با تشویقات و تقدیرات
  •     نظام نظرسنجی و تشکیل جلسات ادواری مدیران و رؤساء جهت افزایش میزان مشارکتها در تصمیم گیریهای سازمان و بهبود کیفیت کاری در روابط کار
  •     نظام بهداشت و ایمنی محیط کار توأم با آموزشهای لازم جهت حفظ استانداردهای سلامت حرفه ای
  •     نظام انضباطی جهت رعایت حقوق کارکنان و کارفرما

خـبــــرنــــامـه

برای دریافت خبرنامه از طریق سایت ما لطفا فیلد های زیر را پر نمایید